Xây dựng kế hoạch và dự toán năm 2017 phải sát với tình hình thực tế

NGUYÊN BẢO |

Đó là một trong những yêu cầu của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 22/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Chỉ thị nêu rõ, thủ trưởng các sở, ban ngành, hội, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch và dự toán năm 2016. Trong đó lưu ý phân tích các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và thực hiện các giải pháp theo chủ trương của Chính phủ, các bộ, ngành và của tỉnh. Căn cứ định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 - 2020 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, kết quả thực hiện và các mục tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của ngành, địa phương để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 sát với thực tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế hiện có của ngành, địa phương nhằm đảm bảo tính khả thi trong xây dựng kế hoạch, dự toán năm 2017. Kế hoạch và dự toán năm 2017 yêu cầu phải bám sát mục tiêu, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, lồng ghép khai thác có hiệu quả các nguồn lực tại chỗ.

UBND tỉnh yêu cầu, cuối tháng 6, đầu tháng 7.2016, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng kế hoạch năm 2017 theo đúng quy định trên cơ sở hướng dẫn khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ và số dự kiến giao thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính. Trước ngày 10.7.2016, các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo kế hoạch, dự toán năm 2017 cho Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND tỉnh.

NGUYÊN BẢO