Xây dựng thông tư về quy chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức thanh tra

XUÂN LAN |

Hơn 60 đại biểu các bộ, ngành, các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Nhà nước 7 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vừa tham dự hội thảo lấy ý kiến xây dựng Thông tư về quy chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức thanh tra và Thông tư quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong các cơ quan Thanh tra Nhà nước phải định kỳ chuyển đổi.

Công tác xây dựng thể chế là một nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính và cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Thanh tra Chính phủ, song năm 2014 công tác này triển khai còn chậm, cần các ý kiến đóng góp xây dựng 2 thông tư trên, đẩy mạnh xây dựng thể chế đáp ứng yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thiết thực, hiệu quả hơn.

XUÂN LAN