Yêu cầu các công ty vàng nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế, phí

Đ.P |

Ngày 27.8, UBND tỉnh có công văn yêu cầu Công ty TNHH Vàng Phước Sơn và Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu tổ chức sản xuất, kinh doanh và thực hiện các quan hệ kinh tế, thanh toán, trả nợ cho các nhà thầu trong nước và các doanh nghiệp đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho 2 công ty theo đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, các công ty cần nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế, phí phát sinh vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định; hợp tác, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, số liệu và có phương án cam kết bố trí đủ nguồn kinh phí trả dần các khoản nợ thuế, phí cho ngân sách nhà nước để Cục Thuế xem xét, gia hạn hoặc phân kỳ nộp dần tiền nợ thuế, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Đ.P