Bảy trường hợp được miễn lệ phí môn bài

(còn nữa) BÍCH ĐIỆP (tổng hợp) |

Ngày 4.10.2016, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài (LPMB). Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1.1.2017, thay cho Nghị định 75/2002/NĐ-CP về thuế môn bài hiện hành và Điều 18 Nghị định  83/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thuế. Nghị định 139 quy định, cụ thể:

 - Bảy trường hợp phải nộp LPMB: là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) bao gồm: 1/ Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; 2/ Tổ chức được thành lập theo Luật HTX; 3/ Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; 4/Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; 5/ Tổ chức khác hoạt động SXKD; 6/ Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 nêu trên (nếu có); 7/ Cá nhân,  nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động SXKD (gọi tắt là cá nhân kinh doanh).

- Bảy trường hợp được miễn LPMB, gồm: 1/ Cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống; 2/ Cá nhân kinh doanh hoạt động SXKD không thường xuyên, không có địa điểm cố định; 3/ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối; 4/ Tổ chức, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; 5/ Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử); 6/ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp; 7/ Quỹ tín dụng nhân dân xã; HTX chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi (theo quy định của Ủy ban Dân tộc).

- Đối với tổ chức (doanh nghiệp) có 3 mức thuế LPMB: a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng mức thu LPMB 3.000.000 đồng/năm; b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống mức thu LPMB 2.000.000 đồng/năm; c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác mức thu LPMB 1.000.000 đồng/năm.

Nghị định cũng nói rõ, đối với tổ chức SXKD căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy đăng ký kinh doanh (ĐKKD), trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đầu tư để tính mức thu LPMB, mức thu tương tự như điểm a, b khoản 1 (nêu trên).

Tổ chức quy định tại các điểm a, b khoản 1 (nêu trên) có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu LPMB là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính LPMB.

Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận ĐKKD hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức LPMB theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp LPMB mở tài khoản tại thời điểm người nộp LPMB.

(còn nữa)
BÍCH ĐIỆP (tổng hợp)