6 tháng ngành thuế thu ngân sách đạt 54%

V.D |

Tin từ Cục Thuế tỉnh cho biết, trong tháng 6 ngành thuế ước thực hiện thu ngân sách 1.364 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng đầu năm 2018 tổng thu ước đạt 8.356 tỷ đồng, bằng 54% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2017 (số tuyệt đối tăng 1.694 tỷ đồng). Trong đó, Văn phòng Cục Thuế thu 7.130 tỷ đồng, đạt 52%; 18 chi cục thuế thu 1.226 tỷ đồng, đạt 65%. Có 16/18 chi cục thuế kết quả thu đạt hơn 50% dự toán.

Đáng ghi nhận, nguồn thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, năm 2018 dự toán giao 10.766 tỷ đồng (chiếm 69,5% tổng dự toán thu nội địa), kết quả 6 tháng đầu năm 2018 đã thu hơn 5.626 tỷ đồng, đạt 52,2% dự toán cả năm, chiếm 67% tổng thu, đóng góp lớn nhất là Tập đoàn Ô tô Chu Lai - Trường Hải.

V.D