9 tháng giải quyết hoàn thuế 576 tỷ đồng

HOÀNG VY |

Cục Thuế tỉnh cho biết, qua 9 tháng cơ quan thuế đã giải quyết 160 hồ sơ đề nghị hoàn thuế với số thuế hoàn 576 tỷ đồng, tăng so cùng kỳ năm trước 46 hồ sơ tương ứng với số thuế hoàn tăng 276 tỷ đồng. Hoàn thuế thu nhập cá nhân cho 1.001 trường hợp số thuế hoàn 9,4 tỷ đồng; hoàn thuế cho các đối tượng khác 58 trường hợp, số thuế hoàn 5,1 tỷ đồng. Nhìn chung công tác hoàn thuế được kịp thời, đúng quy định của pháp luật về hoàn thuế, công tác kiểm tra sau hoàn cũng được cơ quan thuế đặc biệt chú trọng.

HOÀNG VY