Bảy trường hợp được miễn lệ phí môn bài

BÍCH ĐIỆP (tổng hợp) |

(tiếp theo kỳ trước)
Đối với cá nhân kinh doanh cũng có ba mức thu lệ phí môn bài (LPMB): a) Cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm mức thu LPMB 1.000.000 đồng/năm; b) Cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm mức thu LPMB 500.000 đồng/năm; c) Cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm mức thu LPMB 300.000 đồng/năm. Trường hợp cá nhân kinh doanh có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu LPMB là doanh thu của năm trước liền kề năm tính LPMB.

Nếu tổ chức, cá nhân kinh doanh mới thành lập (cấp đăng ký thuế, mã số thuế, mã số doanh nghiệp) trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức LPMB cả năm; nếu thành lập trong thời gian của 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức LPMB cả năm. Nếu tổ chức, cá nhân kinh doanh không thực hiện kê khai LPMB thì phải nộp mức LPMB cả năm (không phân biệt ra kinh doanh 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm).

- Khai LPMB 1 lần khi tổ chức, cá nhân kinh doanh mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải kê khai LPMB trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế. Tờ khai LPMB theo mẫu ban hành kèm theo nghị định này.

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ khai LPMB cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp người nộp LPMB có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp LPMB thực hiện nộp hồ sơ khai LPMB của đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp LPMB; nếu người nộp LPMB có (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp hồ sơ khai LPMB cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

- Thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30.1 hàng năm. Trường hợp mới ra kinh doanh hoặc mới thành lập thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai LPMB.

Nhằm giảm thủ tục cho người nộp LPMB nghị định còn quy định rõ, tổ chức, cá nhân kinh doanh đang hoạt động kinh doanh đã khai và nộp LPMB trước ngày 1.1.2017 thì không phải nộp hồ sơ khai LPMB cho các năm tiếp theo nếu không có sự thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định lại mức thu LPMB phải nộp.

BÍCH ĐIỆP (tổng hợp)