Bổ sung 177 loại ô tô, xe máy vào bảng giá tính lệ phí trước bạ

VĂN DŨNG |

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2018/QĐ-BTC bổ sung danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15.11.2016  của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 12.10.2017.

Theo quyết định này, Bộ Tài chính đã bổ sung giá tính lệ phí trước bạ của các dòng xe chưa có trong bảng giá của Bộ Tài chính như sau: 67 loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu; 39 loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống lắp ráp trong nước; 2 loại ô tô điện nhập khẩu; 43 loại xe máy hai bánh nhập khẩu và 26 loại xe máy 2 bánh sản xuất, lắp ráp trong nước.

Việc sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ của ô tô, xe máy được tổng hợp theo định kỳ của Bộ Tài chính là để bổ sung giá tính lệ phí trước bạ của các dòng xe ô tô, xe máy chưa được quy định tại bảng giá Bộ Tài chính đã ban hành để giá tính lệ phí trước bạ sát với giá giao dịch của ô tô, xe máy thực tế trên thị trường. Đồng thời tạo thuận lợi cho việc khai nộp lệ phí trước bạ của tổ chức, cá nhân đăng ký ô tô, xe máy được nhanh chóng, kịp thời.

VĂN DŨNG