Bổ sung nhiều ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp

VĂN DŨNG (tổng hợp) |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế. Nghị định này có những điểm mới về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Nghị đinh này được áp dụng từ ngày 1.1.2015.

Thêm ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Sửa đổi, bổ sung quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP, Nghị định 12/2015/NĐ-CP bổ sung 2 trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm. Cụ thể, thứ nhất, thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng, sử dụng công nghệ phải được thẩm định theo quy định của Luật Công nghệ cao, Luật Khoa học và công nghệ, thực hiện giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký không quá 5 năm kể từ ngày được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Thứ hai, thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đáp ứng một trong các tiêu chí sau: sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao; sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành dệt - may; da - giày; điện tử - tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đến ngày 1.1.2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương.

Tính thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh

 Nghị định 12/2015/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung quy định về thuế thu nhập cá nhân tại Nghị định 65/2013/NĐ-CP. Trong đó, về thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, nghị định quy định, cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu tương ứng với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh. Cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thực hiện khai và tính thuế theo thuế suất áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Trường hợp cá nhân kinh doanh không khai hoặc khai không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế ấn định theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Doanh thu tính thuế từ kinh doanh là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế.

Một trong những điểm mới nữa của Nghị định 12/2015/NĐ-CP là quy định rõ thuế suất đối với thu nhập từ kinh doanh đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, thuế suất đối với thu nhập từ phân phối, cung cấp hàng hóa là 0,5%; dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 2% (riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp 5%); sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 1,5%; hoạt động kinh doanh khác 1%. Ngoài ra, Nghị định 12 bổ sung thêm 2 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân vào Điều 4 của Nghị định 65/2013/NĐ-CP: một là, thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam nhận được do làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế. Hai là, thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu có được từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác thủy sản xa bờ.

VĂN DŨNG (tổng hợp)