Cách khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp tổ chức lại doanh nghiệp

VĂN DŨNG (tổng hợp) |

Tại Công văn số 801/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2015. Theo đó, tại khoản 1, Mục II công văn này có ghi rõ: “Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp), nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được ủy quyền quyết toán cho tổ chức mới quyết toán thuế thay đối với cả phần thu nhập tổ chức cũ chi trả. Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, trụ sở chính và chi nhánh thì cũng được áp dụng nguyên tắc ủy quyền quyết toán thuế như đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp”.

Theo hướng dẫn nêu trên, để giúp các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2015 thay cho cá nhân có ủy quyền, Tổng cục Thuế tiếp tục có Công văn 1022/TCT-TNCN ngày 15.3.2016 hướng dẫn cách thức  khai tờ khai quyết toán thuế TNCN, như sau:

Tại chỉ tiêu [36] Tờ khai QTT TNCN 05/KK-TNCN: khai tổng số thuế TNCN đã khấu trừ đối với toàn bộ thu nhập từ tiền lương, tiền công từ tiền lương, tiền công được chi trả tại đơn vị, không báo gồm thuế TNCN đã khấu trừ tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.

Tại chỉ tiêu [19] Phụ lục 05-1/BK-TNCN: khai tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trong năm của người lao động, bao gồm  thuế TNCN đã khấu trừ tại đơn vị và thuế TNCN theo chứng từ khấu trừ thuế tại các các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.

Trường hợp tổ chức sử dụng ứng dụng khai thuế của ngành thuế, sau khi khai đầy đủ thuế TNCN đã khấu trừ tại chỉ tiêu [19] trên Phụ lục 05-1/BK-TNCN, hệ thống hỗ trợ tự động tổng hợp thông tin từ chỉ tiêu [32] (chỉ tiêu tổng hợp của chỉ tiêu [19]) lên chỉ tiêu [36] trên tờ khai 05/KK-TNCN. Đối với tổ chức thuộc diện quyết toán ủy quyền, quyết toán trong trường hợp này, tổ chức thực hiện xác định lại chỉ tiêu [36] trên tờ khai 05/KK-TNCN đảm bảo bằng tổng số thuế TNCN đã khấu trừ đối với toàn bộ thu nhập từ tiền lương, tiền công được chi trả tại đơn vị, không bao gồm thuế TNCN đã khấu trừ tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.

VĂN DŨNG (tổng hợp)