Cách tính tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật 106

VĂN DŨNG |

Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2016. Cùng với một số chính sách thuế thay đổi theo hướng khuyến khích sản xuất và trong đó có chính sách giảm mức tính tiền chậm nộp thuế từ 0,05%/ngày xuống còn 0,03%/ngày nhằm phù hợp với mức lãi suất của ngân hàng thương mại, giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế.

Về mức tính tiền chậm nộp thuế

Tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 quy định: “Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Đối với các khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1.7.2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước, kể cả khoản tiền nợ thuế được truy thu qua kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo quy định tại Khoản này từ ngày 1.7.2016”.

Luật quy định như vậy, nhưng sau một tháng thực hiện có một số doanh nghiệp phản ảnh chưa rõ cách tính tiền chậm nộp thuế, để thống nhất cách tính  tiền chậm nộp thuế, ngày 25.7.2016 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 10315/BTC-TCT về việc thực hiện Luật số 106/2016/QH13 hướng dẫn rõ hơn các trường hợp tính tiền chậm nộp thuế như sau. Theo đó, “Đối với khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1.7.2016 nhưng sau ngày 1.7.2016 vẫn chưa nộp thì từ ngày 1.7.2016 chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày”. Ví dụ: Công ty TNHH M có số thuế GTGT phát sinh của quý I.2016 là 200 triệu đồng, thời hạn cuối cùng phải nộp là 30.4.2016, nhưng đến ngày 30.7.2016 công ty mới thực hiện nộp khoản thuế này vào ngân sách nhà nước. Như vậy, công ty sẽ phải thực hiện nộp tiền chậm nộp thuế và phải tính theo hai mức: từ ngày 1.5.2016 đến hết ngày 30.6.2016 áp dụng mức tính chậm nộp là 0,05%/ngày. Từ ngày 1.7.2016 đến ngày 29.7.2016 áp dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày.

Công văn của Bộ Tài chính còn hướng dẫn rõ thêm: “Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 1.7.2016 nhưng sau ngày 1.7.2016, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày (hoặc mức phù hợp quy định của văn bản pháp luật từng thời kỳ) từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến hết ngày 30.6.2016 và theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày 1.7.2016 đến ngày người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước”. Ví dụ: Công ty cổ phần N đã khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 và đến hết ngày 31.3.2016 đã nộp hết số thuế phát sinh phải nộp trên tờ khai. Tuy nhiên, đến ngày 25.7.2016 công ty phát hiện khai sai và phải làm tờ khai bổ sung, số thuế TNDN phải nộp thêm là 300 triệu đồng. Số tiền thuế phải nộp bổ sung 300 triệu đồng, công ty phải áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo hai mức: từ ngày 1.4.2016 đến ngày 30.6.2016 áp dụng mức tính chậm nộp là 0,05%/ngày. Từ ngày 1.7.2016 đến ngày 25.7.2016 áp dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày.

Về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 quy định: “Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo”. Căn cứ quy định trên, Bộ Tài chính hướng dẫn, trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 7.2016 (đối với trường hợp kê khai tháng) hoặc trong kỳ tính thuế quý 3.2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31.12.2013 của Bộ Tài chính thì cơ quan thuế vẫn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cơ sở kinh doanh và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

VĂN DŨNG