Cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử

VĂN DŨNG (tổng hợp) |

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 127/2015/TT-BTC hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp.

Theo đó, thông tư này hướng dẫn về cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống đăng ký thuế của Tổng cục Thuế và trao đổi thông tin đăng ký thuế với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế hiện hành; đồng thời hướng dẫn việc phân công quản lý thuế của cơ quan thuế các cấp đối với doanh nghiệp, chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, bao gồm các trường hợp: thành lập mới; tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp); thay đổi địa chỉ trụ sở khác địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Việc cấp mã số doanh nghiệp được thực hiện tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống đăng ký thuế của Tổng cục Thuế ngay trong ngày làm việc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Căn cứ thông tin giao dịch điện tử về doanh nghiệp đăng ký thành lập mới do Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp truyền sang, Hệ thống đăng ký thuế của Tổng cục Thuế tự động thực hiện kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp của các thông tin liên quan trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế.

Trường hợp thông tin đầy đủ, đúng quy định: Hệ thống tự động tạo mã số doanh nghiệp và thực hiện phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý đối với doanh nghiệp (cục thuế, chi cục thuế) phù hợp với nghị quyết phân cấp nguồn thu của HĐND cấp tỉnh và phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế; đồng thời tự động truyền thông tin về mã số doanh nghiệp, thông tin cơ quan thuế trực tiếp quản lý đối với doanh nghiệp sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp thông tin không đầy đủ (thiếu các chỉ tiêu bắt buộc) hoặc không theo đúng quy định: Hệ thống tự động tạo thông báo về thông tin không đầy đủ, không đúng quy định; đồng thời tự động truyền thông tin sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp biết, thực hiện điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Việc phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp được thực hiện trên Hệ thống đăng ký thuế của Tổng cục Thuế trên cơ sở thông tin của người nộp thuế tại hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh truyền sang qua hình thức điện tử và đồng thời với cấp mã số doanh nghiệp. Việc phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định tại thông tư này được áp dụng kể từ ngày thông tư có hiệu lực thi hành. Đối với những doanh nghiệp đã được phân công cơ quan thuế quản lý trước thời điểm thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phân công đó hoặc theo quyết định của UBND cấp tỉnh đã báo cáo và được HĐND cấp tỉnh thông qua. Doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động đã được phân công cơ quan thuế quản lý (cục thuế hoặc chi cục thuế trực tiếp quản lý) trước thời điểm thông tư này có hiệu lực vẫn được giữ nguyên. Doanh nghiệp, tổ chức thành lập được cấp mã số doanh nghiệp và phân công chi cục thuế quản lý theo hướng dẫn tại thông tư này, sau đó có hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu thường xuyên thuộc đối tượng và các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng (phát sinh hoàn thuế giá trị gia tăng) theo quy định thì thực hiện phân công cục thuế quản lý thuế đối với những nhiệm vụ liên quan đến hoàn thuế theo các quy định của Luật Quản lý thuế về thẩm quyền ra quyết định hoàn thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10.10.2015.

VĂN DŨNG (tổng hợp)