Chính sách thuế đối với Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức

VĂN DŨNG |

Tổng cục Thuế có Văn bản số 63/TCT-CS ngày 4.1.2018 trả lời kiến nghị của Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (Điện Bàn) về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), theo Công văn chuyển số 13249/VPCP-ĐMDN ngày 12.12.2017 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Tổng cục Thuế trả lời kiến nghị của Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức như sau: Trước đó, ngày 1.11.2017, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 5070/TCT-CS trả lời cho công ty về chính sách thuế TNDN, về nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN “Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp (DN) được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì DN được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất”. Còn việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn năm 2009 - 2013 đã được quy định cụ thể tại điểm b khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12.12.2015 của Chính phủ và khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22.6.2015 của Bộ Tài chính. Do đó, trường hợp công ty có dự án đầu tư mở rộng hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2013; tính đến kỳ tính thuế năm 2014 công ty đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng thì công ty được hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015. Trường hợp công ty lựa chọn áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được thuế suất thuế TNDN) cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015 thì công ty phải thực hiện nhất quán; năm 2014, công ty không được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TNDN 10% đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng. Sau khi hết thời gian miễn, giảm thuế đối với dự án đầu tư mở rộng này, nếu thực tế công ty đáp ứng điều kiện về danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y tế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì công ty được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực y tế.

VĂN DŨNG