Chính sách thuế đối với thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản

VĂN DŨNG (tổng hợp) |

Sau khi trao đổi ý kiến với Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5181/BTC-TCT ngày 15.4.2016 gửi cục thuế các tỉnh, thành cả nước để thống nhất về chính sách thuế đối với thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản.

Nội dung công văn này nêu rõ, để xác định nguyên liệu đầu vào của hoạt động chế biến nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), từ kỳ tính thuế năm 2015, doanh nghiệp có hoạt động chế biến nông sản, thủy sản đáp ứng các điều kiện sau thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN từ chế biến nông sản, thủy sản, bao gồm: Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu và nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên. Nguyên liệu đầu vào của hoạt động chế biến nông sản, thủy sản phải là nông sản, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường (bao gồm cả phụ phẩm của quá trình sơ chế nông sản, thủy sản). Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, tách hạt, tách cọng, cắt, xay, băm, bóc vỏ, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, vỡ mảnh, đánh bóng hạt, hồ hạt, đóng hộp kín khí hoặc được bảo quản thông thường như bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng hình thức khác không trái với quy định hướng dẫn hoặc tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ NN&PTNT ban hành. Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Về xác định việc ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động chế biến nông sản, thủy sản: Trong trường hợp nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện ưu đãi thì từ kỳ tính thuế năm 2015 thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế TNDN; thu nhập của doanh nghiệp tại địa bàn thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn được áp dụng thuế suất 10%; không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được áp dụng thuế suất 15% trong suốt thời gian hoạt động. Như vậy, trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi khác đồng thời được áp dụng ưu đãi đối với thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng chế biến nông sản, thủy sản theo quy định của Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Về ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp thuê gia công chế biến nông sản, thủy sản: Hoạt động chế biến của doanh nghiệp thuê gia công nếu đáp ứng được điều kiện tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên; sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
Trường hợp doanh nghiệp nhận gia công chế biến do bên đi thuê gia công được hưởng ưu đãi nếu đáp ứng tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản do doanh nghiệp nhận gia công trực tiếp đưa vào phục vụ quá trình gia công chế biến tại doanh nghiệp nhận gia công (không bao gồm giá trị nguyên liệu là nông sản, thủy sản của bên đi gia công) trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) của doanh nghiệp nhận gia công từ 30% trở lên; sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Trường hợp doanh nghiệp thương mại thu mua nguyên vật liệu là nông sản thủy sản về để bán thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh nông sản, thủy sản không được ưu đãi thuế TNDN.

VĂN DŨNG (tổng hợp)