Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với nhân công thuê ngoài

HOÀNG VY |

Dịp cuối năm các DN, tổ chức, cá nhân thường có vướng mắc về chính sách thuế đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài cũng như việc cấp hóa đơn lẻ cho trường hợp này. Vừa qua Tổng cục Thuế có Công văn số 5502/TCT-TNCN và Công văn số 2547/TCT-TNCN, hướng dẫn như sau:

Về chính sách thuế đối với nhân công thuê ngoài: Tại điểm a, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn: “2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm: a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.”. Và cũng tại điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn: “i) Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho các cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (3) tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân”.

Về cấp hóa đơn (hóa đơn lẻ): khoản 1, Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định: “Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là DN, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng. Trường hợp tổ chức không phải là DN, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp DN ký hợp đồng nhân công thuê ngoài với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thực hiện công việc cho DN thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công. DN có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% cho một lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên trước khi chi trả cho cá nhân (không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân); cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này.

HOÀNG VY