Chuyển thiếu, chuyển chậm tiền thuế phải trả tiền chậm nộp

VĂN DŨNG |

Kể từ ngày 1.8, Thông tư 84/2016/TT-BTC ngày 17.6.2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) đối với các khoản thuế và thu nội địa có hiệu lực thi hành. Theo đó, thông tư quy định rõ, thủ tục thu nộp NSNN đối với các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thu khác do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật (gọi chung là các khoản thuế và thu nội địa), không bao gồm các khoản thu nộp phát sinh tại khâu xuất, nhập khẩu.

Điểm mới của thông tư lần này là quy định rõ trách nhiệm của ngân hàng ủy nhiệm thu, thực hiện thỏa thuận phối hợp thu NSNN đã ký kết với Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế kê khai các thông tin trên bảng kê nộp thuế, cấp chứng từ nộp thuế vào NSNN, cấp chứng từ nộp thuế phục hồi hoặc bản sao chứng từ nộp thuế theo đề nghị của người nộp thuế. Ngân hàng được ủy nhiệm thu phải chuyển tiền và các khoản thu nội địa vào tài khoản của cơ quan Kho bạc Nhà nước đầy đủ, chính xác, kịp thời, nếu chuyển thiếu, chuyển chậm tiền thuế đã thu thì ngoài việc phải chuyển đủ số tiền thuế đã thu vào tài khoản của cơ quan Kho bạc Nhà nước, còn phải trả tiền chậm nộp cho khoản tiền thuế bị chuyển thiếu, chuyện chậm theo quy định của Luật Quản lý thuế (theo mức 0,03%/ngày số tiền thuế chuyển thiếu, chuyển chậm).

Chi tiết Thông tư được đăng trên website của Tổng cục Thuế địa chỉ www.gdt.gov.vn .

VĂN DŨNG