Cơ cấu tổ chức mới của Tổng cục Thuế

VĂN DŨNG |

Ngày 15.11.2018, Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành (thay thế Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Tại quyết định này có một số điểm mới đáng chú ý, đó là ngoài chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố còn có chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế cấp tỉnh. Thủ tướng Chính phủ cũng giao cho Bộ Tài chính chịu trách nhiệm sắp xếp chi cục thuế cấp huyện đảm bảo đến hết năm 2020 còn 420/711 chi cục thuế như hiện nay. Cục Thuế có số thu từ 2.500 tỷ đồng/năm trở lên (không kể số thu dầu thô và đất) hoặc quản lý 2.000 doanh nghiệp trở lên thì được tổ chức bộ máy không qua 9 phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và không quá 5 phòng thanh tra, kiểm tra thuế; đối với cục thuế có số thu dưới 2.500 tỷ đồng/năm hoặc quản lý dưới 2.000 doanh nghiệp tổ chức bộ máy không quá 8 phòng chức năng tham mưu, quản lý thuế và 1 phòng thanh tra, kiểm tra thuế.

Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế là một hệ thống dọc từ trung ương đến địa phương đảm bảo nguyên tắc tập trung thống nhất. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các khoản thu nội địa trong phạm vi cả nước, bao gồm: thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

VĂN DŨNG