Công ty CP Xây dựng thương mại và dịch vụ thanh niên xung phong Quảng Nam bị vô hiệu hóa sử dụng hóa đơn

V.D |

Do không chấp hành thực hiện Thông báo số 20156454/TB-CT ngày 21.7.2015 của Cục Thuế về nộp tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp thuế, ngày 20.8.2015 Cục Thuế Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 5529/QĐ-CT áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn sử dụng đối với Công ty CP Xây dựng thương mại và dịch vụ thanh niên xung phong Quảng Nam (có mã số thuế 4000363392, địa chỉ trụ sở 52B, đường Nguyễn Thái Học, TP.Tam Kỳ) trong thời hạn 1 năm (kể từ ngày 26.8.2015 đến ngày 25.8.2016). Theo đó, số hóa đơn không còn sử dụng, gồm loại hóa đơn giá trị gia tăng có ký hiệu mẫu 01GTKT/001, ký hiệu hóa đơn TN/11P, từ số 0000052 đến số 0000250.

V.D