Công ty sành sứ Thăng Bình được tiếp tục sử dụng hóa đơn

HOÀNG VY |

Cục Thuế tỉnh vừa ra Thông báo số 4820/TB-CT đồng ý để Công ty CP Sành sứ xây dựng Thăng Bình (mã số thuế 4000392555, đóng tại thôn 3, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) được tiếp tục sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SS/11P, từ số 0003808 đến số 0003814 (07 số), kể từ ngày 22.6.2016. Lý do, công ty đã chấp hành nộp một phần tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước trên doanh thu của hóa đơn xuất lẻ.

Trước đó, vào ngày 2.10.2015 Cục Thuế đã có Quyết định số 6537/QĐ-CT về cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn sử dụng đối với Công ty CP Sành sứ xây dựng Thăng Bình vì nợ thuế quá hạn quy định.

HOÀNG VY