Công ty TNHH Nước Vin được tiếp tục sử dụng hóa đơn

V.D |

Cục Thuế Quảng Nam vừa ra thông báo chấm dứt hiệu lực cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn sử dụng đối với Công ty TNHH Nước Vin (mã số thuế 4000903048, địa chỉ thôn 2, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My). Lý do, công ty này đã chấp hành nộp đủ số tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Công ty tiếp tục được sử dụng hóa đơn kể từ ngày 30.11.2015 (loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NV/14P, từ số 0000029 đến số 0000250).

V.D