Cục Thuế Quảng Nam công khai đường dây nóng

(NGUỒN: CỤC THUẾ QUẢNG NAM) |

Để sẵn sàng tiếp nhận những phản ánh của doanh nghiệp, người dân xung quanh công tác thuế, Cục Thuế Quảng Nam công khai đường dây nóng và địa chỉ email của Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng các Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để doanh nghiệp, người dân biết tiện việc liên hệ. Động thái này thể hiện quyết tâm của Cục Thuế Quảng Nam trong việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế theo Chỉ thị số 01/CT-TCT của Tổng cục Thuế và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cụ thể danh sách số điện thoại, địa chỉ email như sau:

(NGUỒN: CỤC THUẾ QUẢNG NAM)