Cục Thuế tích cực sắp xếp tinh gọn bộ máy

VĂN DŨNG |

Thực hiện Quyết định 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Cục Thuế đã gấp rút triển khai sắp xếp, sáp nhập 10 chi cục thuế các huyện thành 4 chi cục thuế khu vực trong năm 2018.

Cục Thuế cho biết, theo lộ trình, việc sắp xếp này được chia thành hai giai đoạn, cụ thể: đến ngày 1.7.2018 Cục Thuế tiến hành sáp nhập 3 chi cục thuế Tiên Phước, Bắc Trà  My và Nam Trà My thành một chi cục thuế khu vực; sáp nhập 2 chi cục thuế Đông Giang và Tây Giang thành một chi cục thuế khu vực. Đến ngày 1.9.2018 sẽ sáp nhập 3 chi cục thuế Quế Sơn, Nông Sơn và Hiệp Đức thành một chi cục thuế khu vực; tiếp đến sáp nhập 2 chi cục thuế Phước Sơn và Nam Giang thành một chi cục thuế khu vực. Năm 2020, Cục Thuế tiếp tục sáp nhập Chi cục Thuế Phú Ninh với Chi cục Thuế TP.Tam Kỳ thành một chi cục thuế khu vực. Như vậy, đến năm 2020 Cục Thuế Quảng Nam chỉ còn 11 chi cục thuế, giảm 7 chi cục thuế so với thời điểm hiện tại là 18 chi cục thuế.

Để triển khai việc sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế, Cục Thuế Quảng Nam đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc, xây dựng đề án báo cáo xin ý kiến các cấp lãnh đạo và tổ chức quán triệt đến tất cả công chức, người lao động trong đơn vị chấp hành tốt chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, nhưng đồng thời phải thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao và không làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của người nộp thuế.

VĂN DŨNG