Đẩy nhanh tiến độ nộp thuế điện tử trong tháng 12

HOÀNG VY |

Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh, đến tháng 11.2016 đã có 5.188 doanh nghiệp (mã số thuế 10 số) đã thực hiện khai thuế qua mạng, đạt tỷ lệ hơn 98% số doanh nghiệp đang hoạt động; và đã có 4.836 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử với ngân hàng thương mại, đạt 91,64%. Nếu tính riêng trong tháng 11 đã có 1.389 chứng từ nộp thuế bằng điện tử, đạt 82,50% trong tổng số 1.683 chứng từ phát sinh nộp thuế trong tháng, cùng với số thuế được nộp bằng đường điện tử là 917,232 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 96% so với tổng số tiền thuế nộp trong tháng 11. Có 8/20 đơn vị đạt 95% cả 3 tiêu chí, gồm: Chi cục Thuế Đại Lộc, Nam Giang, Tây Giang, Nông Sơn, Hiệp Đức, Phước Sơn, Bắc Trà My và Quế Sơn; 2/20 đơn vị đạt 95% 2 tiêu chí là Chi cục Thuế Điện Bàn, Nam Trà My; 6/20 đơn vị đạt 95% một tiêu chí: Chi cục Thuế Núi Thành, Duy Xuyên, Tiên Phước, Đông Giang, Phòng Kiểm tra thuế số 2 và Phòng Kiểm tra thuế số 1. Điều đáng nói, có 4 đơn vị không đạt một tiêu chí nào, như Chi cục Thuế Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ và Hội An.
Cục Thuế yêu cầu trong tháng 12 này, các đơn vị phải tập trung quyết liệt, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện khai và nộp thuế điện tử, phấn đấu đạt 95% cả 3 tiêu chí (số doanh nghiệp, số chứng từ, số thuế nộp bằng đường điện tử).

HOÀNG VY