Đổi mới quy trình quản lý khai, nộp và kế toán thuế

V.D (tổng hợp) |

Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 879/QĐ-TCT ban hành Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế thay thế Quyết định số 1864/QĐ-TCT ngày 21.12.2011 của Tổng cục Thuế trước đây. Theo đó, các nội dung mới của Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế như sau:

Sửa đổi, bổ sung nội dung quản lý nghĩa vụ kê khai đối với người nộp thuế mới thành lập. Đối với người nộp thuế (NNT) được cấp MST/MSDN mới, Bộ phận kê khai - kế toán thuế (KK&KTT) căn cứ thông tin về NNT được cấp MST/MSDN mới trên hệ thống đăng ký thuế để thực hiện những phần việc sau:

- Rà soát các thông tin liên quan đến nghĩa vụ khai thuế của NNT, bao gồm: sắc thuế phương pháp tính thuế, mẫu hồ sơ khai thuế (HSKT), kỳ tính thuế và ngày bắt đầu phải nộp HSKT của từng NNT để cập nhật danh sách theo dõi NNT phải nộp hồ sơ khai thuế.

- Trường hợp chưa đủ thông tin để xác định chính xác các HSKT phải nộp của NNT: liên hệ với NNT qua điện thoại; nếu không liên hệ được với NNT qua điện thoại lập Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (theo mẫu 01/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BT của Bộ Tài chính) gửi NNT; sau khi nhận được giải trình, bổ sung thông tin của NNT, Bộ phận KK&KTT xác định các HSKT phải nộp của NNT để cập nhật danh sách theo dõi NNT phải nộp hồ sơ khai thuế.

Về phương pháp tính thuế GTGT:

- Trường hợp NNT mới thành lập thuộc diện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bộ phận đăng ký thuế căn cứ thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (theo mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/ TT-BTC của Bộ Tài chính) cập nhật phương pháp tính thuế GTGT theo đăng ký của NNT, đồng thời thông báo cho bộ phận KK&KTT cập nhật thông tin vào danh sách theo dõi NNT phải nộp hồ sơ khai thuế.

- Trường hợp NNT gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT, bộ phận KK&KTT rà soát các quy đinh hiện hành, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của NNT phải gửi thông báo về việc chấp thuận hay không chấp thuận phương pháp tính thuế theo đề nghị của NNT (theo mẫu số 10a/QTr-KK của Quy trình này). Bộ phận KK&KTT thông báo cho bộ phận đăng ký thuế được biết để cập nhật thông tin đăng ký thuế của NNT, đồng thời cập nhật thông tin vào danh sách theo dõi NNT phải nộp hồ sơ khai thuế.

(còn nữa)

V.D (tổng hợp)