Đôn đốc doanh nghiệp nộp thuế bằng phương pháp điện tử

VĂN DŨNG |

Tin từ Cục Thuế tỉnh cho biết, tính đến cuối tháng 8 toàn tỉnh đã có 4.978/5.147 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động thực hiện khai thuế điện tử, đạt tỷ lệ 96,72% (chỉ tính DN có mã số thuế 10 số). Tính riêng trong tháng 8 đã có 1.592 chứng từ nộp thuế bằng điện tử trong tổng số 1.986 chứng từ phát sinh nộp thuế của DN, đạt tỷ lệ 80,16% và số tiền thuế được nộp bằng đường điện tử là 881,095 tỷ đồng trên tổng số 942,124 tỷ đồng DN nộp thuế tháng 8, đạt tỷ lệ 93,52%.

Theo Cục Thuế, đến nay một số chi cục thuế có kết quả khai và nộp thuế điện tử khá tốt. Điển hình như Chi cục Thuế Đại Lộc có 289/295 DN khai thuế điện tử, đạt tỷ lệ 98%, có 282/295 DN đã đăng ký với ngân hàng thương mại, đạt tỷ lệ 95,59%, trong tháng 8 có 92/97 chứng từ nộp thuế bằng đường điện tử, đạt tỷ lệ 94,85% và có hơn 1,900 tỷ đồng/1,918 tỷ đồng tiền thuế được nộp bằng đường điện tử, đạt tỷ lệ 99,07%. Tuy nhiên, để đảm bảo đạt 95% cả 3 chỉ tiêu (khai thuế điện tử, chứng từ nộp thuế điện tử và số tiền nộp thuế điện tử trong tháng) theo Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ giao, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong ngành cần tập trung theo dõi diễn biến, tích cực đôn đốc doanh nghiệp thực hiện tốt việc khai và nộp thuế bằng phương pháp điện tử.

VĂN DŨNG