Giảm hơn 370 giờ/năm khai và nộp thuế

HOÀNG VY |

Theo ông Phạm Đình Thi - Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), khi thực hiện các giải pháp về chính sách thuế và cải cách thủ tục hành chính thuế ở 3 cấp thẩm quyền (Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính) thì từ năm 2015 khi doanh nghiệp (DN) thực hiện nghĩa vụ khai và nộp thuế đối với Nhà nước thời gian chỉ còn 167 giờ/năm. Cụ thể, về thẩm quyền của Quốc hội, ngày 26.11.2014 Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2015, trong đó về quản lý thuế đã bãi bỏ các bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào, bán ra kèm theo hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế quý theo từng sắc thuế, động thái này đã giảm được 80 giờ khai thuế của DN. Trước đó, thẩm quyền của Chính phủ, ngày 1.10.2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 4 nghị định về thuế cũng đã giảm hơn 88 giờ khai và nộp thuế cho DN. Về thẩm quyền của Bộ Tài chính, ngày 25.8.2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 7 thông tư hướng dẫn về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 1.9.2014 nhằm tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và đã cắt giảm 201,5 giờ thực hiện các thủ tục khai, nộp thuế của DN.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm với sự vào cuộc quyết liệt, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính đã cắt giảm được hơn 370 giờ/năm khai và nộp thuế của DN, đưa tổng số giờ khai và nộp thuế của DN chỉ còn 167 giờ/năm, vượt mục tiêu đã đề ra đạt mức trung bình của nhóm các nước ASEAN - 6 là 171 giờ/năm trong năm 2015.

HOÀNG VY