Giới thiệu Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

VĂN DŨNG (tổng hợp) |

Ngày 12.6.2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội  khóa XIV đã thông qua Luật 04/2017/QH14 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2018.

Quốc hội đã thông qua một số luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014… Hệ thống pháp luật của nước ta có một khung pháp luật áp dụng thống nhất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân. Từ năm 2001, công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã bắt đầu triển khai, được Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23.11.2001 quy định về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và sau này được thay thế bởi Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30.6.2009 của Chính phủ. Trên cơ sở quy định tại các nghị định này, nhiều kế hoạch, chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ban hành và triển khai trong thời gian qua. Các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ban hành và triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện và tác động hỗ trợ của các chính sách này vẫn còn một số hạn chế, bất cập sau: Các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ không có đánh giá kết quả hỗ trợ và tác động đối với khu vực doanh nghiệp này. Một số chương trình mới dừng ở mức ước tính tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tham gia, cho nên không thể đánh giá được mức độ tham gia của các doanh nghiệp. Đồng thời, thiếu các tiêu chí đánh giá tác động của chính sách, chương trình đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhiều chính sách mới chỉ dừng lại ở những quy định mang tính khuyến khích, chung chung, chưa có những quy định hỗ trợ rõ ràng (ví dụ, hỗ trợ mặt bằng sản xuất, tham gia kế hoạch mua sắm, cung ứng dịch vụ công) và kết quả hỗ trợ còn hạn chế. Một số chính sách có chất lượng nội dung chưa thực tế, hình thức thực hiện chưa phù hợp với đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa như: hỗ trợ về thông tin, tư vấn trực tuyến; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa... Tiến độ thực hiện các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa kịp thời. Việc tổ chức thực hiện một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ còn gặp nhiều vướng mắc như chính sách bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là rất cấp thiết và phù hợp với xu hướng chung của thế giới, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ của chính sách, có tính hiệu lực pháp lý cao nhất cũng như thúc đẩy việc thực thi.

VĂN DŨNG (tổng hợp)