Hằng tháng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh danh sách doanh nghiệp nợ thuế trên 1 tỷ đồng

V.D |

Đó là nội dung tại Công văn số 2948/UBND-TKTH ngày 14.6.2017 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp đôn đốc, thu hồi và cưỡng chế nợ thuế. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế và phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện các biện pháp xử lý thu nợ. Đồng thời tổng hợp báo cáo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên 1 tỷ đồng cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25 hằng tháng để theo dõi chỉ đạo.

Công văn còn yêu cầu, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và môi trường, các cơ quan liên quan cùng tham gia phối hợp với Cục Thuế để thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế. Sở Thông tin và truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam phối hợp, hỗ trợ Cục Thuế thực hiện đăng tải các đơn vị, doanh nghiệp nợ thuế lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đài, báo và trích tiền tài khoản, phong tỏa tài khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần theo quy định của pháp luật.

Được biết, tính đến ngày 31.3.2017 tình hình nợ đọng thuế tại Quảng Nam có xu hướng gia tăng. Tổng số tiền nợ thuế là 936 tỷ đồng, tăng 38% so với thời điểm ngày 31.12.2016, trong đó nợ đến 90 ngày là 330 tỷ đồng, nợ trên 90 ngày 229 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ thuế trên dự toán pháp lệnh thu ngân sách đang ở mức 6,6%, cao hơn 1,6% so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo là 5%.

V.D