Hướng dẫn áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp mới thành lập

VĂN DŨNG |

Nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp (DN) về việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP đối với trường hợp DN mới thành lập từ ngày 1.11.2018 đến ngày 31.10.2020, Tổng cục Thuế đã có văn bản (số 4763/TCT-CS ngày 29.11.2018) hướng dẫn như sau: Tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử lý chuyển tiếp: “3. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 1.11.2018 đến ngày 31.10 .2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo DN thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14.5.2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17.1.2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các DN nêu tại khoản 2 Điều này”.

Căn cứ các quy định trên: Trường hợp DN mới thành lập trong thời gian từ ngày 1.11.2018 đến ngày 31.10.2020, cơ quan thuế chưa thông báo DN mới thành lập sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP thì các DN mới thành lập này đăng ký phát hành hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử hoặc mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng (nếu thuộc trường hợp mua hóa đơn) và thực hiện các thủ tục hành chính về hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14.5.2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17.1.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

Trường hợp cơ quan thuế thông báo DN mới thành lập trong thời gian từ ngày 1.11.2018 đến ngày 31.10.2020 thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nhưng DN mới thành lập chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà đăng ký phát hành hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP thì DN mới thành lập này thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

VĂN DŨNG