Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2018

VĂN DŨNG |

1. Lệ phí môn bài

Hộ kinh doanh (HKD) áp dụng mức thu lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP  của Chính phủ và Thông tư số 302/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài, cụ thể như sau:

- HKD được miễn lệ phí môn bài bao gồm:  HKD có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; HKD không thường xuyên khai thuế theo từng lần phát sinh; HKD không có địa điểm kinh doanh cố định.

- Mức thu lệ phí môn bài như sau: HKD có doanh thu hơn 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;  HKD có doanh thu hơn 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm; HKD có doanh thu hơn 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

- HKD không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về doanh thu kinh doanh để xác định tổng doanh thu kinh doanh năm 2017 từ các nguồn, các địa chỉ kinh doanh để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài của năm 2018 cho từng địa điểm kinh doanh. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm 2018 thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của hộ có cùng quy mô, cùng ngành nghề, cùng địa bàn.

- HKD đang hoạt động hoặc mới ra kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2018 thì nộp theo mức lệ phí môn bài cả năm; nếu ra kinh doanh trong thời gian  6 tháng cuối năm 2018 thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

- Thời hạn nộp lệ phí môn bài theo thông báo của cơ quan thuế. Thời hạn gửi thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20.1.2018 và thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30.1.2018. Trường hợp HKD mới ra kinh doanh trong năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài theo thông báo của cơ quan thuế.

2. Khai thuế khoán

- HKD khai thuế khoán ổn định 1 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20.11.2017 đến ngày 5.12.2017, cụ thể:

+ Đối với HKD không sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN khai thuế theo Mẫu số 01a/CNKD ban hành kèm theo Công văn số 16906/BTC-TCT của Bộ Tài chính.

+ Đối với HKD có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN khai thuế theo Mẫu số 01b/CNKD ban hành kèm theo công văn số 16906/BTC-TCT của Bộ Tài chính.

+ Các trường hợp khác thực hiện khai thuế theo Mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

- Đối với Hộ khoán sử dụng hóa đơn thì doanh thu và mức thuế khoán năm 2018 đối với HKD là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

3. Nộp hồ sơ khai thuế

- HKD nộp Tờ khai thuế ổn định đầu năm (mẫu 01a/CNKD, 01b/CNKD, 01/CNKD) đến tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 15.12.2017.

- HKD mới ra kinh doanh hoặc có thay đổi kinh doanh trong năm thì nộp Tờ khai thuế (mẫu 01/CNKD) phát sinh trong năm đến đội thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày mới ra kinh doanh.

- HKD sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn (mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD) theo quý đến bộ phận “một cửa” của Chi cục Thuế chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.
- HKD sử dụng hóa đơn lẻ của cơ quan thuế nộp Tờ khai thuế (mẫu 01/CNKD) phát sinh cùng với hồ sơ xin mua hóa đơn lẻ theo đúng quy định.

4. Hướng dẫn nộp thuế khoán

- HKD nộp tiền thuế vào NSNN hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo thông báo của cơ quan thuế.  Thông báo của cơ quan thuế được gửi đến HKD chậm nhất là ngày 20.1.2018, hoặc ngày 20 hằng tháng đối với HKD mới ra kinh doanh trong năm.

- Sau khi nộp tiền thuế vào NSNN, HKD được nhận chứng từ nộp thuế là Giấy nộp tiền có xác nhận của Ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ xác định HKD đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp HKD nộp qua tổ chức ủy nhiệm thu thì HKD sẽ nhận được Biên lai nộp tiền có xác nhận của tổ chức ủy nhiệm thu.

5. Công khai thông tin HKD nộp thuế khoán

- Cơ quan thuế công khai thông tin HKD nộp thuế khoán lần 1 từ ngày 20.12.2017; công khai thông tin lần 2 từ ngày 20.01.2018. Thông tin công khai gồm: Danh sách cá nhân thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; Danh sách cá nhân thuộc diện phải nộp thuế; Danh sách cá nhân sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế. Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (Bản công khai 200 HKD).

- Địa điểm và hình thức công khai thông tin: Dán niêm yết tài liệu công khai tại Bộ phận “Một cửa” của Chi cục Thuế; UBND quận, huyện, thị xã; tại địa điểm thích hợp của UBND xã, phường, thị trấn; trụ sở Đội thuế; Ban quản lý chợ, Trung tâm thương mại.

- Đăng công khai thông tin HKD theo từng địa bàn trên Trang thông tin điện tử của ngành thuế.

VĂN DŨNG