Hướng dẫn mới về đăng ký thuế

VĂN DŨNG (tổng hợp) |

Thông tư 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế (ĐKT) có hiệu lực thi hành từ ngày 12.8.2016 (Thông tư này thay thế cho Thông tư 80/2012/TT-BTC). Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐKT; thay đổi thông tin ĐKT, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; ĐKT đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức, trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Thông tư cũng nói rõ, các doanh nghiệp (DN) thành lập và hoạt động theo Luật DN thực hiện ĐKT cùng với việc đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật DN và các văn bản hướng dẫn thi hành về đăng ký DN. Đối với các DN không thành lập theo Luật DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và những nội dung liên quan đến quản lý thuế, ĐKT của DN thành lập theo Luật DN nhưng chưa được quy định theo Luật DN và các văn bản hướng dẫn thi hành thì thực hiện ĐKT theo quy định của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn tại thông tư này.

Về thời hạn thực hiện ĐKT

Thông tư quy định, người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện ĐKT theo đúng thời hạn quy định tại Điều 22 Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

1. Các tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh phải thực hiện ĐKT trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày:

 - Ghi trên giấy phép thành lập; quyết định thành lập; giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam cấp cho tổ chức, hộ kinh doanh để mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, cửa khẩu, trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam;

- Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh;

- Phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh;

- Ký hợp đồng nhận thầu đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài kê khai trực tiếp với cơ quan thuế;

- Ký hợp đồng, hiệp định dầu khí.

2. Tổ chức, cá nhân không hoạt động sản xuất kinh doanh có phát sinh nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước hoặc được hoàn thuế thực hiện ĐKT cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế lần đầu theo quy định của Luật Quản lý thuế.

3. Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh ĐKT cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu. Nếu cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải thực hiện ĐKT trực tiếp với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên giấy chứng nhận hộ kinh doanh.

4. Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân ĐKT cho người phụ thuộc cùng với thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

5. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện ĐKT cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và ĐKT cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

Thông tư quy định cụ thể về thời gian giải quyết hồ sơ ĐKT cho người nộp thuế là chậm nhất không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đầy đủ hồ sơ ĐKT của người nộp thuế gửi đến. Lưu ý: Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện theo mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư này (thay cho mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC) kể từ ngày 12.8.2016.

VĂN DŨNG (tổng hợp)