Hướng dẫn nộp thuế môn bài năm 2015

VĂN DŨNG |

Tổng cục Thuế đã có Công văn số 5095/TCT-CS ngày 17.11.2014 hướng dẫn thu thuế môn bài năm 2015. Theo đó, năm 2015 thuế môn bài tiếp tục thực hiện theo Nghị định 75/2002/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế môn bài, Thông tư 96/2002/TT-BTC và Thông tư 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cụ thể, đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tiếp tục thực hiện bậc thuế môn bài đã xác định khi lập bộ thuế môn bài năm 2014 để thu thuế môn bài năm 2015. Những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có biến động lớn về tình hình kinh doanh hoặc mới bắt đầu kinh doanh trong năm 2015 thì cơ quan thuế căn cứ vào quy định về thuế môn bài và tình hình thực tế ở địa phương để xác định bậc môn bài năm 2015 cho phù hợp. Việc miễn, giảm thuế môn bài năm 2015 đối với hộ đánh bắt hải sản và hộ sản xuất muối thực hiện theo Thông tư 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính.

VĂN DŨNG