Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014

V.D |

Để việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2014 đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12; Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13; Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26.12.2013; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1.10.2014; Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18.6.2014; Thông tư số 119/2014/TT-BTC; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10.10.2014 của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đăng tải nội dung hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2014 do Tổng cục Thuế ban hành tại các website: Báo điện tử Quảng Nam (www.baoquangnam.gov.vn); Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam (www.quangnam.gov.vn); Trang thông tin điện tử Cục Thuế Quảng Nam (http://quangnam.gov.vn) đề nghị các doanh nghiệp tải về nghiên cứu áp dụng thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2014.

>> Nhấn vào đây để tải hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014

V.D