Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

VĂN DŨNG |

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 68/2019/TT- BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12.9.2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 14.11.2019.

Theo đó, Thông tư số 68 hướng dẫn chi tiết về các quy định trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn có mã và hóa đơn không có mã của cơ quan thuế; về xây dựng, quản lý sử dụng cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử; về các điều kiện phải đáp ứng để các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử… Từ ngày 1.11.2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư số 68/2019/TT- BTC. Các loại hóa đơn điện tử bao gồm: hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng và các loại hóa đơn khác (tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử…).

Một trong các nội dung mới khi áp dụng hóa đơn điện tử là khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Việc sử dụng hóa đơn điện tử góp phần cải cách hành chính, hướng tới hoạt động quản lý hóa đơn thống nhất, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý hóa đơn nhằm phòng, chống việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để gian lận, trốn thuế.