Kế hoạch sắp xếp, tinh gọn bộ máy của ngành thuế

B.T |

Theo Quyết định số 868A/QĐ-TCT ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Tổng cục Thuế đề ra mục tiêu kiện toàn, tinh gọn bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành thuế. Đồng thời thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Đề án tinh giản biên chế ngành thuế, gắn tinh giản biên chế với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Thuế… Để thực hiện hiệu quả, Tổng cục Thuế hướng đến giải pháp chủ yếu là quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến về tư tưởng và hành động trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận với cấp ủy và chính quyền các địa phương để thực hiện tốt việc cải cách, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Kế hoạch hành động cũng sẽ tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13.4.2018 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế cấp tỉnh. Cụ thể, đến năm 2020 thực hiện sắp xếp lại 548/711 chi cục thuế cấp huyện thành 257 chi cục thuế khu vực, giảm 291 chi cục. Trong đó, năm 2018 thực hiện sắp xếp 327 chi cục thuế cấp huyện của 63 cục thuế cấp tỉnh thành 154 chi cục thuế khu vực, giảm 173 chi cục (về thời gian, trước ngày 1.7.2018: hoàn thành ghép 192 chi cục thành 90 chi cục khu vực; trước ngày 1.9.2018: hoàn thành ghép 135 chi cục thành 64 chi cục khu vực). Năm 2019, thực hiện sắp xếp 53 chi cục thành 25 chi cục khu vực (giảm 28 chi cục). Năm 2020 tiếp tục thực hiện sắp xếp 168 chi cục thành 78 chi cục khu vực (giảm 90 chi cục).

B.T