Khai - nộp thuế điện tử : Tập trung chặng nước rút

HOÀNG VY |

Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ đã giao cho ngành thuế đến cuối năm 2016 phải có 95% số doanh nghiệp (DN) đang hoạt động khai và nộp thuế điện tử đảm bảo cả 3 tiêu chí (số DN khai thuế điện tử, số chứng từ nộp thuế điện tử và số thuế nộp bằng điện tử). Tuy nhiên, theo Cục Thuế, tính đến cuối tháng 10.2016, toàn tỉnh mới có 4.758/5.257 DN (DN có mã số thuế 10 số) đang hoạt động đăng ký nộp thuế điện tử, đạt 90,20%; trong tháng 10 có 2.262/2.656 chứng từ nộp thuế điện tử, đạt 85,17% và cũng trong tháng 10 có 916,442 tỷ đồng nộp thuế bằng điện tử hơn 989,834 tỷ đồng tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước, đạt 92,59%. Trong đó, có 4 chi cục thuế đạt 95% cả 3 tiêu chí trở lên gồm: Nam Giang, Tây Giang, Nông Sơn và Phước Sơn; 7 chi cục thuế đạt 2 tiêu chí gồm: Đông Giang, Tiên Phước, Điện Bàn, Hiệp Đức, Quế Sơn, Bắc Trà My và Đại Lộc; 3 chi cục thuế đạt 1 tiêu chí: Nam Trà My, Núi Thành và Duy Xuyên; 6 đơn vị gồm Chi cục Thuế Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ, Hội An, Phòng Kiểm tra thuế số 2 và số 1 chưa đạt tiêu chí nào. Do vậy, để đạt được cả 3 tiêu chí, Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị cần tập trung quyết liệt đôn đốc DN nộp thuế điện tử cho chặng nước rút từ nay cho đến cuối năm 2016.

HOÀNG VY