Khẩn trương triển khai sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế

VĂN DŨNG |

Ngày 9.5.2018, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC yêu cầu Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai  Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chỉ thị nêu rõ, việc sắp xếp, sáp nhập phải đảm bảo theo đúng lộ trình, không gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bộ Tài chính yêu cầu ngành thuế nhanh chóng rà soát, triển khai thực hiện phương án sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực, theo đúng lộ trình, kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 520/QĐ-BTC.

Để việc sắp xếp, sáp nhập không gây xáo trộn, gây ách tắc công việc, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế phải kịp thời nắm bắt tư tưởng của công chức và người lao động trong đơn vị, nhằm đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ các cơ quan khi tiến hành việc tổ chức lại chi cục thuế. Cơ quan thuế phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế và việc thực hiện thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo ổn định trong mọi hoạt động, không ảnh hưởng nhiệm vụ chính trị được giao, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch ngân sách hàng năm của các địa phương.

Việc lựa chọn, bố trí lãnh đạo các chi cục khi sáp nhập phải có nguyên tắc, tiêu chí rõ ràng, đảm bảo quyền lợi cho công chức theo quy định. Dừng việc bổ nhiệm mới công chức lãnh đạo cấp chi cục và tương đương thuộc các cục thuế và cấp đội thuộc các chi cục thuế. Đối với cấp trưởng (chi cục trưởng, đội trưởng), ưu tiên bố trí các chức danh tương đương trong đơn vị. Trong trường hợp không thể bố trí các chức danh tương đương, thì xem xét bố trí cấp phó tại các bộ phận phù hợp và xem xét bổ nhiệm cấp trưởng nếu đơn vị có nhu cầu. Đối với cấp phó (chi cục phó, đội phó), trong thời gian thực hiện sắp xếp, số lượng cấp phó của các chi cục thuế do sáp nhập có thể trước mắt cao hơn so với quy định. Khi có cấp phó nghỉ hưu, điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời phải có kế hoạch sắp xếp lại số lượng cấp phó theo quy định…

Trước đó, ngày 13.4.2018, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) thành chi cục thuế khu vực thuộc 63 cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm 2020 đảm bảo giảm tối thiểu 50% tổng số các chi cục thuế hiện có trong toàn ngành. Cụ thể, năm 2018 sắp xếp lại 327 chi cục thuế cấp huyện thành 154 chi cục thuế khu vực (giảm 173 chi cục). Năm 2020 sắp xếp lại 168 chi cục thuế cấp huyện thành 78 chi cục thuế khu vực (giảm 90 chi cục).

VĂN DŨNG