Kho bạc Nhà nước, chi hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 1 ngày

VĂN DŨNG |

Thông tư số 31/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29.6.2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), có hiệu lực thi hành từ ngày 2.6.2017. Theo đó, Thông tư này sửa đổi điểm c Khoản 2 Điều 19 của Thông tư 99 quy định trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước về chi hoàn thuế cho người nộp thuế, như sau: “c) Thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN)/Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN do cơ quan thuế chuyển đến”. (Trước đây Thông tư 99 quy định Kho bạc Nhà nước thực hiện chi hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn chậm nhất 3 ngày làm việc).

Thông tư 31 cũng bổ sung thêm Khoản 4 Điều 19 Thông tư 99, như sau:  “4. Cục Thuế cập nhật, hạch toán đầy đủ các quyết định hoàn thuế/quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) vào hệ thống ứng dụng quản lý thuế (TMS) ngay trong ngày làm việc được ký ban hành. Sau khi hạch toán quyết định hoàn thuế/quyết định hoàn thuế kiêm bù trù khoản thu NSNN, cục thuế luân chuyển quyết định hoàn thuế/quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu NSNN và lệnh hoàn/lệnh hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu NSNN sang Kho bạc Nhà nước ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo”. (Trước đây Thông tư 99 chưa quy định khoản này). Nhằm nâng cao tính minh bạch để người dân, doanh nghiệp giám sát việc giải quyết hoàn thuế của các cơ quan chức năng, Thông tư 31 còn quy định: Cơ quan thuế phải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về: Thời điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế; thời điểm tiếp nhận hồ sơ giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu của người nộp thuế. Thời điểm ban hành thông báo, quyết định giải quyết hoàn thuế GTGT của cơ quan thuế. Thời điểm Kho bạc Nhà nước chi hoàn thuế cho người nộp thuế.

VĂN DŨNG