Không bị tính tiền chậm nộp nếu do lỗi của cổng thông tin điện tử

HOÀNG VY |

Đó là quy định tại Quyết định số 912/QĐ-BTC ngày 18.5.2015 của Bộ Tài chính về việc mở rộng nộp thuế điện tử (NTĐT) cho tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và xử lý sự cố NTĐT. Theo đó, trường hợp người nộp thuế (NNT) gặp sự cố trong quá trình thực hiện NTĐT do lỗi của hệ thống hạ tầng kỹ thuật thì NNT liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời. Nếu đến hạn nộp thuế mà hệ thống hạ tầng kỹ thuật của NNT bị sự cố chưa khắc phục được thì NNT thực hiện nộp thuế theo hình thức thông thường (cũ).

Trường hợp lỗi do hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN thì dịch vụ T-VAN có tránh nhiệm thông báo cho NNT biết và phối hợp với Tổng cục Thuế để hỗ trợ. Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN phải chịu trách nhiệm về giao dịch NTĐT của NNT đến cơ quan thuế không đúng thời hạn, trong trường hợp NNT thực hiện NTĐT đúng thời hạn quy định. Nếu do lỗi của cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế thì Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thông báo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế về sự cố hạ tầng kỹ thuật, thời gian hệ thống tiếp tục vận hành. NNT không bị tính tiền chậm nộp cho khoản nộp có hạn nộp nằm trong khoảng thời gian hệ thống có sự cố. Trường hợp các sai sót được phát hiện sau khi ngân hàng thương mại đã hạch toán vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước, thì các cơ quan, đơn vị phối hợp giải quyết theo nguyên tắc xử lý sai sót trong thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính quy định và đảm bảo cho NNT không bị tính tiền chậm nộp nếu do lỗi của cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

HOÀNG VY