Không được hoàn thuế đối với dự án đầu tư không góp đủ vốn điều lệ

VĂN DŨNG |

Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 13804/BTC-TCT về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) các tháng cuối năm 2016. Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các địa phương phải quán triệt đầy đủ, kịp thời đến từng doanh nghiệp trên địa bàn về những nội dung mới của Luật số 106/2016/QH13; Nghị định 100/2016/NĐ-CP; các Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông tư 204/2015/TT-BTC và Thông tư 99/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Qua đó, Bộ Tài chính chỉ đạo các cục thuế địa phương nghiêm túc thực hiện một số công việc về hoàn thuế GTGT trong những tháng cuối năm như sau: đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, không thực hiện hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu không thực hiện xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan và quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 2.2.2015 của Chính phủ; không thực hiện hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên.

Đối với dự án đầu tư: không hoàn thuế đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư hoặc không đảm bảo duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động; dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 1.7.2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư;

Đối với trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT đầu vào lũy kế 12 tháng/4 quý liên tục chưa được khấu trừ hết: chỉ thực hiện hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 7 (trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

VĂN DŨNG