Không được yêu cầu người nộp thuế cung cấp thêm tài liệu, hồ sơ ngoài quy định

VĂN DŨNG (tổng hợp) |

 (tiếp theo và hết)

Hai là, chỉ đạo các bộ phận chức năng tiếp nhận, rà soát, phân loại và triển khai xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế (NNT) đảm bảo đúng quy định. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không được yêu cầu NNT cung cấp thêm các tài liệu, hồ sơ, thông tin không có trong quy định hay cung cấp nhiều hơn số lượng hồ sơ theo quy định. Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ để NNT nhằm nâng cao sự hiểu biết ý thức tuân thủ pháp luật về thuế. Củng cố kiện toàn bộ phận một cửa, đường dây nóng, bố trí cán bộ có trách nhiệm, có trình độ chuyên môn làm việc tại bộ phận tiếp nhận và giải đáp vướng mắc cho NNT. Bốn là, tổng hợp đầy đủ các khó khăn, vướng mắc để tham mưu, báo cáo Tổng cục Thuế và đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách liên quan nhằm tạo thuận lợi tối đa cho NNT. Đồng thời phát động các phong trào thi đua nhằm tìm kiếm các sáng kiến, đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, trên cơ sở đó lựa chọn và biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích tốt. Năm là, đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử, phấn đấu đạt 90% về cả 3 chỉ tiêu (số doanh nghiệp đang quản lý thuế trên địa bàn; số chứng từ nộp thuế; số tiền thuế thu được trên địa bàn quản lý), đồng thời tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả khi Tổng cục Thuế triển khai thí điểm đề án hiện đại hóa thủ tục đối với cá nhân cho thuê nhà, lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô, xe máy; nộp thuế điện tử các khoản thu từ bất động sản. Sáu là, tăng cường công tác chống thất thu, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm 2015 đạt tối thiểu 17% số doanh nghiệp đang quản lý thuế. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng, đồng thời tăng cường kiểm tra trước hoàn thuế. Đảm bảo trước ngày 30.9.2015, cơ quan thuế thu được ít nhất 50% tổng số nợ thuế của các DN nợ thuế lớn đã công bố công khai. Bảy là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức tại cơ quan thuế các cấp nhằm nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm trong thực thi công vụ. Chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật nội ngành. Tám là, tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Cán bộ, công chức và các quy định có liên quan nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ. Chín là, tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra công vụ, quản lý cán bộ; đẩy mạnh việc điều động, luân phiên chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra.

VĂN DŨNG (tổng hợp)