Làm việc tại Khu kinh tế mở Chu Lai: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018

VĂN DŨNG - ĐÀI TRANG |

Nghị định 82/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 10.7.2018, theo đó bãi bỏ quy định về giảm 50% thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong khu kinh tế, trong đó có Khu Kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam). Để giúp các doanh nghiệp hoạt động trong Khu Kinh tế mở Chu Lai cũng như người lao động về cách thực hiện quyết toán thuế TNCN trên ứng dụng HTKK 4.1.4, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam xin hướng dẫn như sau:

Đối với tổ chức chi trả thu nhập thực hiện quyết toán thay

- Trường hợp khấu trừ thuế theo phương pháp lũy tiến từng phần: Tại chỉ tiêu “Làm việc trong khu kinh tế” (cột 12) trên mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tổ chức nhập tổng thu nhập chịu thuế mà đơn vị mình đã thực tế chi trả trong thời gian từ ngày 1.1.2018 đến trước ngày 10.7.2018 cho cá nhân do làm việc tại đơn vị (không phân biệt thu nhập đó được trả cho thời gian nào). Khi đó, việc xác định “Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế” tại cột (21) trên mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ được ứng dụng HTKK tính toán tự động.

Ví dụ 1: Công ty A có địa chỉ trụ sở tại Khu kinh tế mở Chu Lai. Trong năm 2018, Công ty A chi trả thu nhập từ tiền công, tiền lương cho cá nhân B (cá nhân cư trú có hợp đồng lao động tại Công ty) với tổng thu nhập đã trả cả năm là 150 triệu đồng. Trong đó, thu nhập mà Công ty A chi trả cho cá nhân B từ ngày 1.1.2018 đến trước ngày 10.7.2018 là 70 triệu đồng và từ ngày 10.7.2018 đến 31.12.2018 là 80 triệu đồng. Như vậy, thu nhập chịu thuế được giảm thuế của cá nhân B trong năm 2018 là 70 triệu đồng. Khi nhập số liệu trên mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đối với cá nhân B, Công ty A nhập 150 triệu đồng vào chỉ tiêu “Tổng số” (cột 11) và 70 triệu đồng vào chỉ tiêu “Làm việc trong khu kinh tế” (cột 12).

- Trường hợp khấu trừ thuế theo phương pháp toàn phần: Tại chỉ tiêu “Làm việc tại khu kinh tế” (cột 13) trên mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tổ chức nhập tổng thu nhập chịu thuế mà đơn vị mình đã thực tế chi trả trong thời gian từ ngày 1.1.2018 đến trước ngày 10.7.2018 theo từng cá nhân do làm việc tại đơn vị (không phân biệt thu nhập đó được trả cho thời gian nào). Khi đó, việc xác định “Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế” tại cột (17) trên mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN sẽ được ứng dụng HTKK tính toán tự động.

Ví dụ 2: Công ty A có địa chỉ trụ sở tại Khu kinh tế mở Chu Lai. Trong năm 2018, Công ty A chi trả thu nhập từ tiền công, tiền lương cho cá nhân C (cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng tại Công ty) với tổng thu nhập đã trả là 20 triệu đồng. Trong đó, Công ty A chi trả cho cá nhân C vào ngày 9.7.2018 là 12 triệu đồng và vào ngày 10.8.2018 là 8 triệu đồng. Như vậy, thu nhập chịu thuế được giảm thuế của cá nhân C trong năm 2018 là 12 triệu đồng. Khi nhập số liệu trên mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đối với cá nhân C, Công ty A sẽ nhập 20 triệu đồng vào chỉ tiêu “Tổng số” (cột 11) và 12 triệu đồng vào chỉ tiêu “Làm việc tại khu kinh tế” (cột 13).

Đối với cá nhân tự quyết toán

- Tại chỉ tiêu [24] “Tổng thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế” trên mẫu 02/QTT-TNCN của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, cá nhân nhập tổng thu nhập mà bản thân thực tế nhận được trong thời gian từ ngày 1.1.2018 đến trước ngày 10.7.2018 do làm việc trong khu Kinh tế (không phân biệt thu nhập đó được trả cho thời gian nào). Khi đó, việc xác định “Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế” tại chỉ tiêu [42] trên mẫu 02/QTT-TNCN của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ được ứng dụng HTKK tính toán tự động.

Ví dụ 3: Cá nhân X trong năm 2018 nhận được thu nhập từ tiền lương, tiền công do làm việc tại Khu kinh tế mở Chu Lai là 180 triệu đồng, (giả sử cá nhân X không phát sinh thu nhập do làm việc ngoài Khu kinh tế). Trong đó, từ ngày 1.1.2018 đến trước ngày 10.7.2018 cá nhân X nhận được 100 triệu đồng và từ ngày 10.7.2018 đến 31.12.2018 nhận được 80 triệu đồng. Như vậy, thu nhập chịu thuế được giảm thuế của cá nhân X trong năm 2018 là 100 triệu đồng. Theo đó, khi nhập số liệu trên mẫu 02/QTT-TNCN của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, cá nhân X sẽ nhập 180 triệu đồng vào chỉ tiêu [23] “Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam” và 100 triệu đồng vào chỉ tiêu [24] “Tổng thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế”.

Mọi vướng mắc liên quan đến quyết toán thuế TNCN, xin gọi về số điện thoại: 0235 3 852536  Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ (Cục Thuế Quảng Nam)  để được hỗ trợ.

VĂN DŨNG - ĐÀI TRANG