Lệ phí môn bài năm 2019

VĂN DŨNG (tổng hợp) |

Năm 2019, quy định của pháp luật về lệ phí môn bài không thay đổi, vẫn thực hiện theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.

Mức nộp lệ phí môn bài năm 2019 như sau:

- Đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: (Bảng 1)

- Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, chi nhánh… (Bảng 2)

Trường hợp thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Khai và nộp lệ phí môn bài:

- Các doanh nghiệp đã và đang hoạt động trước năm 2019: Không phải lập tờ khai lệ phí môn bài bao gồm trường hợp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất ngày 30.1.2019.

- Các doanh nghiệp thành lập mới từ ngày 1.1.2019: Thời hạn khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu sản xuất kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình: nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30.1.2019. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Có 7 trường hợp miễn nộp lệ phí môn bài

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động SXKD có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động SXKD không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối; tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; điểm bưu điện văn hóa xã, cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử); chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp; quỹ tín dụng nhân dân xã; HTX chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX và của DN tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi (địa điểm miền núi theo quy định của Ủy ban Dân tộc)

Những điểm cần lưu ý:

- Người nộp chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

- Trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài; ngược lại không hoạt động sản xuất kinh doanh thì không phải nộp lệ phí môn bài.

- Nếu DN, tổ chức kinh tế, chi nhánh, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình (gọi chung là người nộp lệ phí môn bài): Thành lập trong thời gian 6 tháng đầu năm thì mức thu lệ phí môn bài phải nộp là cả năm. Thành lập trong thời gian 6 tháng cuối năm (từ 1.7.2019 về đến 3.12.2019) thì mức nộp lệ phí môn bài là 50% mức lệ phí môn bài cả năm…

VĂN DŨNG (tổng hợp)