Lệ phí thẻ Căn cước công dân

HOÀNG VY |

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 170/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân theo quy định của Luật Căn cước công dân. Theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân phải nộp lệ phí thẻ Căn cước công dân theo quy định tại thông tư này. Cụ thể, mức thu lệ phí khi đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, như sau: đổi là 50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân; Cấp lại là 70.000 đồng/thẻ Căn cước công dân. Công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; các xã biên giới; các huyện đảo nộp lệ phí thẻ Căn cước công dân bằng 50% mức thu quy định nêu trên.

Thông tư cũng quy định rõ 3 trường hợp đối tượng không phải nộp lệ phí, gồm: công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân lần đầu; đổi thẻ Căn cước công dân khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi; đổi thẻ Căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân. Ngoài ra, thông tư còn quy định 4 trường hợp được miễn lệ phí thẻ Căn cước công dân: 1/ Công dân đã được cấp Chứng minh nhân dân 9 số và Chứng minh nhân dân 12 số nay chuyển sang cấp thẻ Căn cước công dân theo Luật Căn cước công dân. 2/ Đổi thẻ Căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính. 3/ Đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thuộc các xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật. 4/ Đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2016 và thay thế Thông tư số 155/2012/TT-BTC ngày 20.9.2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân.

HOÀNG VY