Miễn, giảm tiền sử dụng đất tại địa bàn có điều kiện khó khăn, biên giới, hải đảo

VĂN DŨNG (tổng hợp) |

Ngày 28.8.2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 134/2015/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 3.4.2015 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 11) quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất (SDĐ) khi công nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15.10.1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15.10.2015.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông  tư này là hộ gia đình, cá nhân SDĐ có nhà ở ổn định có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15.10.1993 và không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được SDĐ tại địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; gồm: Đất được Nhà nước giao hoặc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuê quản lý, sử dụng nhưng cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phân (cấp) không đúng thẩm quyền cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị làm nhà ở; Đất do người đứng đầu điểm dân cư, UBND cấp xã giao (cấp) không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở.

Địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo quy định tại QĐ 11 là các xã, phường, thị trấn nằm trong Danh mục địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo theo quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thời điểm áp dụng Danh mục địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại các thời kỳ để miễn, giảm tiền sử dụng đất là thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền SDĐ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền SDĐ theo QĐ 11 hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì chỉ được miễn hoặc giảm tiền sử SDĐ một lần. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền SDĐ theo quy định tại QĐ 11 hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được miễn tiền SDĐ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giảm tiền SDĐ nhưng có nhiều mức giảm khác nhau quy định tại QĐ 11 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được hưởng mức giảm cao nhất; hộ gia đình, cá nhân không được cộng dồn các mức giảm. Việc miễn, giảm tiền SDĐ chỉ được thực hiện trực tiếp với hộ gia đình, cá nhân được miễn, giảm sau khi thực hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định và được tính trên cơ sở số tiền SDĐ phải nộp.

Mức miễn, giảm tiền Sử dụng đất:

Đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở (Điều 4 QĐ 11): Miễn tiền sử dụng đất (SDĐ) trong hạn mức giao đất ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; giảm 50% tiền SDĐ theo mức thu quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ quy định về thu tiền SDĐ trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; cụ thể: thu 20% tiền SDĐ theo giá đất ở quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền SDĐ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương.

Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp 100% tiền SDĐ theo giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định công nhận quyền SDĐ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giá đất cụ thể được xác định như sau: giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất khi diện tích đất ở vượt hạn mức giao đất ở có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại. Giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ quy định về giá đất khi diện tích đất ở vượt hạn mức giao đất ở có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại.

Cũng theo thông tư này, các trường hợp thuộc đối tượng miễn, giảm tiền SDĐ theo quy định tại Quyết định 11 nhưng đã nộp hồ sơ xin công nhận (cấp Giấy chứng nhận) và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định nghĩa vụ tài chính từ ngày 1.6.2015 đến ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì được miễn, giảm tiền SDĐ theo quy định tại Quyết định 11.

VĂN DŨNG (tổng hợp)