Miễn, giảm tiền sử dụng đất tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo

VĂN DŨNG |

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15.10.1993 tại địa bàn có điệu kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Theo đó, miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; giảm 50% tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) thì hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Chi cục Thuế xác định tiền sử dụng đất phải nộp và số tiền sử dụng đất được miễn, giảm trên cơ sở hồ sơ, phiếu chuyển của cơ quan tài nguyên và môi trường, kèm theo các giấy tờ chứng minh được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Trưởng chi cục thuế ký ban hành quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm. Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 1.6.2015.

VĂN DŨNG