Mở rộng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

VĂN DŨNG |

Ngày 8.5.2018, UBND tỉnh ký Quyết định số 1457/QĐ-UBND ban hành Kế  hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội, giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2020 có 80% giao dịch nộp thuế tại cấp huyện thực hiện qua ngân hàng; 100% Kho bạc Nhà nước từ tỉnh đến cấp huyện được trang bị thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán qua ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách nhà nước; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua ngân hàng; 70% số tiền điện được thanh toán qua ngân hàng tại địa bàn thành phố, thị xã; 100% trường đại học, cao đẳng chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng và 80% số sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng nộp học phí qua ngân hàng; phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng; 100% các siêu thị, nhà hàng, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ hoặc các hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt khác, cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng.

Để thực hiện các mục tiêu trên, kế hoạch đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Phát triển thanh toán điện tử và dịch vụ thanh toán bán lẻ, sắp xếp phù hợp mạng lưới máy giao dịch tự động (ATM, POS), không ngừng nâng cao chất lượng ATM, bảo mật an toàn ATM, chăm sóc bảo vệ quyền lợi khách hàng, mở rộng mạng lưới ATM tới khu vực nông thôn, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ thẻ ngân hàng; mở rộng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại cơ sở y tế, trường học, công trình công cộng…

Theo UBND tỉnh, việc triển khai thực hiện các đề án trên nhằm tạo sự chuyển biến về thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh, thay đổi dần tập quán sử dụng tiền mặt trong thanh toán đối với tổ chức, cá nhân, giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt; đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả hoạt động của các hệ thống thanh toán, các dịch vụ, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài ra, tạo lập cơ chế hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; thúc đẩy việc sử dụng thanh toán điện tử, giảm sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán giữa các chủ thể của nền kinh tế (tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và chính quyền)... UBND tỉnh giao Cục Thuế phối hợp với Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các ngân hàng thương mại để thống nhất các giải pháp trao đổi thông tin, đầu tư hạ tầng thanh toán điện tử để hỗ trợ công tác quản lý, thu thuế, tạo thuận lợi cho cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

VĂN DŨNG