Một số điểm mới của chính sách thuế GTGT, được áp dụng từ ngày 1.7

VĂN DŨNG (tổng hợp) |

Ngày 6.4.2016, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật Quản lý thuế. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2016. Theo đó, sửa đổi, bổ sung Luật số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 về thuế GTGT, như sau:

1.Tại các khoản 1,9 và 23 Điều 5 (đối tượng không chịu thuế GTGT) được sửa đổi, bổ sung như sau:

Khoản 1, “Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của các tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Nay bổ sung thêm “Doanh nghiệp, hợp tác xã mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào”.

Khoản 9, “Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi” thuộc diện không chịu thuế GTGT, nay bổ sung vào khoản này đối với “Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật” cũng thuộc diện không chịu thuế GTGT, nhằm tạo điều kiện cho người cao tuổi, người khuyết tật thụ hưởng được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dưỡng lão tốt hơn.
Khoản 23, “Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên” thuộc diện không chịu thuế GTGT, nhằm khuyến khích chế biến sâu, hạn chế việc xuất khẩu tài nguyên dạng thô, khoáng sản chưa qua chế biến, hoặc giá trị chế biến thấp.

2. Khoản 1 và khoản 2 Điều 13 (hoàn thuế) sửa đổi, bổ sung như sau:

- Khoản 1 “Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo (thay cho quy định hiện nay là được hoàn thuế nếu doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào lũy kế 12 tháng chưa được khấu trừ hết).

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT. Tuy nhiên, cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với 2 trường hợp cụ thể dưới đây:

+ Dự án đầu tư của doanh nghiệp không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không đảm bảo duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động;

+ Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 1.7.2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.

- Khoản 2, “Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý”. Tuy nhiên, việc hoàn thuế sẽ không áp dụng trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu mà không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan. Bên cạnh đó, Luật số 106/2016/QH13 còn khuyến khích, tạo điều kiện ưu đãi đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời hạn 2 năm liên tục; người nộp thuế không thuộc diện đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật Quản lý thuế thì được thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

VĂN DŨNG (tổng hợp)