Một số điểm mới về đăng ký doanh nghiệp

|

Ngày 14.9.2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, quy định chi tiết một số điểm mới về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15.4.2010 về đăng ký doanh nghiệp (đã được bổ sung, sửa đổi bởi Nghị định 05/2013/NĐ-CP ban hành ngày 9.1.2013), có hiệu lực kể từ ngày 1.11.2015.

Theo nghị định này, ngoài các quy định chung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nghị định còn quy định cơ chế phối hợp liên thông điện tử tự động giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế thông qua quy trình tạo và sử dụng mã số doanh nghiệp. Theo đó, mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời cơ quan quản lý nhà nước thống nhất sử dụng mã số doanh nghiệp để quản lý và trao đổi thông tin về doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập mới tại Việt Nam không còn được cấp Giấy đăng ký thuế, thay vào đó là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số doanh nghiệp cũng chính là mã số thuế.

Việc liên thông điện tử tự động giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin đăng ký thuế sẽ góp phần rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 5 ngày xuống còn 3 ngày, tạo thuận lợi hơn nữa cho người thành lập doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Cũng theo nghị định này, khi có sự thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo với phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thông tin hoặc có thay đổi. Đồng thời nghị định còn bổ sung quy định về hồ sơ thông báo mẫu dấu theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi thông báo mẫu dấu, góp phần cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh của nước ta theo đánh giá của các tổ chức quốc tế. Nghị định mới quy định, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

Cũng theo nghị định này, các trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư… trước ngày nghị định có hiệu lực vẫn được tiếp tục hoạt động theo nội dung các giấy chứng nhận đã được cấp và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

VĂN DŨNG (tổng hợp)