Một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân

VĂN DŨNG (tổng hợp) |

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC (Thông tư 92) hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15.8.2013.

Theo Thông tư 92: không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công khoản trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc (điểm b.9 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111 không hướng dẫn khoản trợ cấp này). Bổ sung, trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc, không có tích lũy về phí bảo hiểm thì khoản tiền mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động (tiết đ.2 điểm đ Điều 2 Thông tư 111 không hướng dẫn cụ thể trường hợp này). Không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN khoản chi về phương tiện đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại (kể cả đưa đón tập thể và đưa đón cá nhân). Không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản tiền chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (điểm g khoản 2 Điều 2 Thông tư 111 không có quy định). Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên (điểm c khoản 3 Điều 2 Thông tư 111 khoản lợi tức nhận được do góp vốn vào công ty TNHH một thành viên là thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn).

Cùng với đó Thông tư 92 bổ sung vào tiết đ.1 điểm đ khoản 2 Điều 2 (các khoản thu nhập chịu thuế) của Thông tư 111, như sau: “Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó”. Bổ sung, doanh thu, thu nhập nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế mua vào tại ngân hàng nơi cá nhân mở tài khoản giao dịch tại thời điểm phát sinh thu nhập. Bổ sung, trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động bảo hiểm nhân thọ (không bao gồm bảo hiểm tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm thì đến thời điểm đáo hạn hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí tích lũy tương ứng với phần người sử dụng lao động mua cho người lao động từ ngày 1.7.2013. Trường hợp khoản phí tích lũy được trả nhiều lần thì tiền thuế được khấu trừ theo tỷ lệ 10% tương ứng với từng lần trả tiền phí tích lũy (trước đây chưa hướng dẫn cụ thể).

Về việc tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng: bổ sung, trường hợp nhận thừa kế, quà tặng gồm nhiều mã chứng khoán thì thu nhập tính thuế là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng tính trên toàn bộ mã chứng khoán nhận được chưa trừ bất kỳ một chi phí nào. Đồng thời bổ sung, trường hợp cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là tài sản nhập khẩu thì giá trị tài sản để làm căn cứ tính thuế TNCN là giá tính thuế trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trừ (-) các  khoản thuế ở khâu nhập khẩu mà cá nhân phải nộp.

Thông tư 92 được áp dụng cho kỳ tính thuế TNCN từ năm 2015 trở đi. Trường hợp cá nhân có phát sinh hợp đồng thuê trong nhiều năm và đã khai thuế, nộp thuế theo quy định trước đây thì không điều chỉnh lại đối với số thuế đã khai đã nộp. Còn đối với trường hợp cá nhân chuyển nhượng bất động sản đã nộp hồ sơ làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản hoặc hồ sơ khai thuế trước ngày 1.1.2015 áp dụng thuế suất 25% nhưng đến ngày 31.12.2014 cơ quan thuế chưa có thông báo nộp thuế thì cá nhân được khai điều chỉnh theo thuế suất 2% nếu có yêu cầu.

VĂN DŨNG (tổng hợp)